Aktuality měsíce února 2017

Novinky ve vozovém parku

Výroční zpráva Tramvajklubu Brno za rok 2016

Koncem roku 2016 byl završen 46. rok naší klubovní činnosti, přičemž přesně první polovinu této doby, tedy 23 let, coby sekce MHD Kruhu přátel Technického muzea v Brně a druhých 23 roků coby samostatného právního subjektu označeného už oficiálně Tramvajklub Brno. Na základě platnosti nového občanského zákoníku byl koncem r. 2016 konečně po různých peripetiích završen proces zápisu našeho spolku Krajským soudem v Brně s novým oficiálním názvem Tramvajklub Brno, spolek. Stalo se tak po splnění všech náležitostí s tím souvisejících, přičemž základní účel jeho existence, tj. sledování historie, současnosti a budoucího vývoje veřejné dopravy a její popularizace a dále spolupráce s TM Brno při budování jeho dopravní expozice zůstaly zachovány. Nejvyšší orgánem také zůstává výroční členská schůze. V této souvislosti se hodí poděkovat kol. Plíhalovi za účinnou podporu a pomoc v právní a administrativní oblasti.

Z uvedeného vyplývá, že je opět nutno schválit plénem předkládanou výroční zprávu, která může být jako obvykle doplněna, příp. opravena. Jsou v ní zahrnuty činnosti organizované nebo registrované výborem. Ten pracoval v desetičlenném složení, které vzešlo z voleb aklamací při výroční členské schůzi konané dne 2. února 2016 na období dvou let. Obsazení jednotlivých funkcí bylo následující:

Zdeněk Nesiba – předseda, Petr Chudáček – jednatel, Otto Bittner – hospodář, Jiří Mrkos – šéfredaktor a archivář, Ladislav Kašík – redaktor, Jan Seitl – zapisovatel, Libor Čuma – knihovník, Dalibor Uhlíř – distributor, Alan Butschek – členská evidence, Adam Zemek – správce webových stránek.

V průběhu prvního roku tohoto volebního období nedošlo k žádným personálním změnám. Výbor se sešel 11× v průběhu roku, a to opět vždy jednu hodinu před konáním schůze členské. Kromě členů bylo účastno některých jednání výboru též několik hostů z řad členstva, s kterými se projednávaly aktuální problémy spojené s naší činností. Ze schůzí byl pořizován zápis a účast jeho členů se pohybovala i tentokrát na velice slušné úrovni. Zásluhou jednatele Chudáčka byly zhotoveny a poté předány nové členské průkazy již s novým názvem našeho spolku, takže alespoň po této stránce máme zajištěnu budoucnost až do r. 2028.

V průběhu roku 2016 ukončilo členství sedm členů, z toho jeden z důvodu úmrtí (kol. Holub Ladislav) a ostatní na vlastní žádost či pro neplnění členských povinností (kol. Procházka Jan, Buchta Martin, Horák Petr, Kocman Tomáš, Kopřiva Jan a Novotný Lukáš). V prosinci 2016 zemřel dlouholetý přespolní člen (od r. 1974) Radovan Rebstöck, majitel dopravně–turistického vydavatelství v Sušici, který však již přestal být členem de facto v r. 2015.

Nově byli přijati pouze dva členové (kol. Gabriel Štěpán a Řihák Michal), což je o šest méně než v roce předcházejícím. Stav členské základny byl na začátku roku 110 členů, ke konci roku 2016 poklesl na 105. Průměrný věk členstva vč. čekatelů vcelku logicky stoupl na 47 let v rozpětí 12–85 a jsou mezi námi i čtyři ženy.

Bylo pořádáno celkem 11 členských schůzí, a to opět v prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Jedna schůze byla plánována s rozšířením programu o exkurzi mimo DP Brno, a to do prostor tramvajemi opuštěné vozovny v Pisárkách, která byla před více jak 50 léty přenechána podniku BVV a poté pak do míst plánované výstavby tramvajového tunelu v prostoru Kamenného mlýna a dále k nedalekému nálezovému místu dnešního historického vozidla brněnské koňky č. 6 v jundrovských

zahrádkách. Z důvodu vytrvalého a intenzivního deště byla operativně zrušena a nahrazena možností uspořádání debatních kroužků v různých přilehlých restauračních zařízeních. Původní záměr se, alespoň doufejme, v přesunutém termínu podaří zrealizovat.

Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

05.01. kol. Mrkos PC proj. Historie autobusů Karosa ř. 700 u DPMB

02.02. výroční schůze DVD Filmy s dopravní tématikou

08.03. kol. Nesiba PC proj. Tramvajové muzeum v Crichi (Anglie)

05.04. kol. Šaur PC proj. Putování jižními Čechami po stopách Fr. Křižíka (1)

03.05. kol. Mrkos PC proj. Z filmového archivu Tramvajklubu

07.06. kol. Mrkos PC proj. Doprava za okupace v Brně

12.07. pouze členská schůze exkurse Zrušeno – nepřízeň počasí

06.09. kol. Mrkos DVD Filmy s dopravní tématikou

04.10. kol. Nesiba PC proj. Ukrajina, Černobyl – nejen o dopravě

01.11. kol. Mrkos PC proj. Z filmového archivu Tramvajklubu

06.12. kol. Šaur PC proj. Putování jižními Čechami po stopách Fr. Křižíka (2)

Tentokrát se nám nepodařilo zajistit přednášející z okruhu mimo členskou základnu, takže všichni přednášející pocházeli z vlastních řad. Z důvodu nedostatečných nabídek jsme se poněkud více zaměřili na náš archiv, což je sice poučné, ale nesvědčí to o přílišné aktivitě ostatního členstva. Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplněny informacemi o novinkách z dopravy města Brna a jeho spádové oblasti i odjinud ze světa. Průměrná účast na schůzích lehce (cca o 10 %) proti předcházejícímu období poklesla na průměr 54 příchozích. Naopak je ale pociťován mírně zvýšený zájem o avizovaná historická témata prezentovaná v druhé části členské schůze týkající se brněnské dopravy.

V roce 2016 vycházel již 39. ročník klubovního zpravodaje Informace MHD, a to od č. 442 po č. 453 s celkovým rozsahem 78 stran obsahujících mimo textů též 340 fotografií, což je nárůst proti předcházejícímu roku cca 10 %. Bohužel i nadále se autorsky na jejich vydávání až na výjimky podílejí pouze oba stálí redaktoři – kol. Jiří Mrkos a Ladislav Kašík, za což jim patří náš dík. Stejně tak je nutno poděkovat kol. Uhlířovi za usilovnou práci spojenou s jejich distribucí. Opět zde vyzývám autory různých příspěvků i obsáhlejších článků, aby nezapomínali na papírové stránky Informací a nevkládali svá případná díla pouze do virtuálních stránek webových. V této souvislosti je nutno uvést další nepříjemnou skutečnost, že kvůli zvýšeným poštovním poplatkům jsme byli nuceni zvýšit také roční taxu za zasílání Informací, a to ze 150 na 180 korun. Je to i pobídka pro ty, kteří ještě váhají nechat si posílat

autoři: Ladislav Kašík, Jiří Mrkos
s využitím informací z webů www.bmhd.czwww.k-report.net

Fotogalerie