Následující členská schůze

Výbor Tramvajklubu vás zve na členskou schůzi, která se bude konat v úterý 5.března 2024 na tradičním místě ve velké učebně autoškoly ve vozovně tramvají DPmB v Pisárkách. Na programu bude m.j.komentované promítání fotografií s názvem „Odklony na železnici“, které připraví kolega Radovan Šaur. Podíváme se na zajímavá řešení výluk odklonovou vozbou.

Pozvánka

Výbor Tramvajklubu si dovoluje pozvat členy spolku na tradiční akci „mecheche“. Akce se koná v pátek 23.února 2024 od 17.hod. v Restobaru ONYX na Koperníkově ul.č.17 v Žide­nicích. Srdečně jste zváni!

Výroční zpráva Tramvajklubu Brno, spolek za rok 2022

1. Výbor

Když už to vypadalo, že nebezpečí pandemie Covid-19 pominulo a bude relativní klid, objevily se problémy další a naše činnost se neobešla bez nových výkyvů. Výbor pracoval celý rok 2022, který je 52. rokem naší činnosti, v posíleném desetičlenném složení rozšířený již koncem roku 2021 o Radka Šaura, který byl kooptován do funkce zajišťovatele odborného programu členských schůzí. Rozdělení ostatních funkcí nedoznalo žádných změn, takže uveďme jen pro rekapitulaci jejich složení:

Zdeněk Nesiba (předseda), Petr Chudáček (jednatel), Otto Bittner (hospodář), Jiří Mrkos (šéfredaktor a archivář), Ladislav Kašík (redaktor), Jan Seitl (zapisovatel), Libor Čuma (knihovník), Dalibor Uhlíř (distributor), Alan Butschek (členská evidence) a Radovan Šaur (programy členských schůzí).

Výbor se sice sešel opět jedenáctkrát v průběhu roku, ale vzhledem k adaptačním pracím v kanceláři dopravního ředitele, kde se pravidelně dosud scházel, byl nucen pracovat od března do října v náhradních prostorách. To mělo za následek mj. komplikace s pořízením zápisů z jeho jednání a bez možnosti jejich šíření mezi ostatní členy výboru.

2. Členská základna

V průběhu roku 2022, na jehož počátku byl stav členské základny 104 členů, ukončilo členství sedm z nich pro neplacení členských příspěvků, které se však vybíraly poněkud chaoticky v průběhu předcházejících kovidových dvou let, kdy se schůze pořádaly s vynucenými pauzami. Nově byli přijati tři členové, takže stav členské základny ke konci roku 2022 klesl na počet rovných 100 – z toho 96 mužů a čtyři ženy. Máme však zprávy, že někteří členové mají v plánu se mezi nás opět vrátit, takže se náš početní stav snad zvýší alespoň těsně nad tu kulatou stovku. Průměrný věk členstva včetně čekatelů při zaokrouhlení stoupl opět celkem logicky opět o jeden rok na 50 let s věkovým rozpětím 15 až 88 let.

3. Členské schůze

Bylo pořádáno celkem 11 členských schůzí, v obvyklých prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Červencová schůze byla, jak je již dobrým zvykem, dále rozšířena o exkurzi, tentokrát do oblasti nového ukončení tramvajové trati u bohunické nemocnice s procházkou právě dokončovaným přilehlým tramvajovým tunelem, které se účastnilo asi 35 členů a několik jejich přátel a rodinných příslušníků.

Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

04.01. Michal Hartl: Brno – Oslavy výročí MHD v Brně (video)

01.02. (výroční schůze) Radovan Šaur: Konec metrovky v Čechách (foto) – ukončení provozu tramvají na úzkém rozchodu v Liberci

01.03. Jiří Černý: Rumunsko – městská doprava – 1.část (foto)

05.04. Radovan Šaur: Výlety do Maďarska za velkými motorovými lokomotivami (foto)

03.05. Michal Hartl: Brno – Lodní doprava (video)

07.06. Zdeněk Farkas: Ukončení provozu dvounápravových tramvají v Československu – Ostrava v roce 1986 (foto)

12.07. dopravní vycházka: nová tramvajová trať k Nemocnici Bohunice s tunelem

06.09. Jiří Kotrman: Výročí staré Tišnovky – k výročí 60 let od ukončení provozu na staré Tišnovce (přednáška + dokumentární film)

04.10. Michal Hartl: Ta brněnská elektrika (film profi)

01.11. Radovan Šaur: Úzkokolejky (železnice v ČR s rozch. 760 mm) (DVD profi)

06.12. Jiří Mrkos: Provizorní tramvajové tratě v Brně (foto)

Tentokrát jsme si opět až na jednu výjimku vystačili s přednášejícími z vlastních řad, i když se někdy jednalo jen o zprostředkování profesionálních podkladů. Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplněny informacemi o novinkách z dopravy v Brně a jeho spádové oblasti i odjinud ze světa. Průměrná účast na jednotlivých schůzích poněkud klesla v průměru na 42 přítomných členů, a to v rozmezí 35–49. Bohužel dvakrát – v květnu a v listopadu – jsme byli nuceni změnit v Informacích MHD avizovaný program z důvodu pracovního zaneprázdnění přednášejících. Jednotlivé programy byly hodnotné a udržely zájem poněkud vyššího počtu přihlížejících, než tomu bývalo často v dřívějších dobách.

4. Publikační činnost a distribuce tiskovin

V roce 2022 vycházel již 45. ročník klubovního zpravodaje Informace MHD, a to dvanácti čísly (514 až 525) s celkovým dosud rekordním rozsahem 160 stran, což je další nárůst oproti roku předcházejícímu, navíc dokonce s dalším rekordem 807 fotozáběrů. Kdo fotí, si jistě dovede představit, jaké to znamená úsilí, zvláště uvážíme-li, že to je dílo až na výjimky jednoho člověka – Jirky Mrkose. Základní osnova zpravodaje je autorsky zajištěna kol. Kašíkem, u něhož i nadále přetrvávají zdravotní potíže znemožňující volný pohyb. Zůstává i nadále pociťován výpadek „dvorního“ fotografa, kterého se daří nahradit, ale pouze v omezené a nepravidelné míře záběry od dalších členů a někdy i nečlenů. Ale i tak jim ovšem oba redaktoři a my s nimi děkujeme. Rozhodně však i nadále trvá zájem o větší spolupráci v tomto směru s dalšími aktéry, a to i z praktických důvodů, aby byla vytvořena určitá personální záloha. Co se týče technického stránky věci, dochází z důvodu omezení nákladu našeho periodika na počet pouhých 70 exemplářů s doporučením pro členy přecházet v maximální míře na elektronický odběr.

5. Knihovna

Naše klubovní knihovna zaznamenala 16 přírůstků, což značí mírný pokles, stejně jako i počet výpůjček má dlouhodobě klesající tendenci, i když proti loňsku jejich počet lehce stoupl, což bylo ale způsobeno loňským výpadkem šesti schůzí z důvodu protipandemických opatření. Také vloni jsme zajistili možnost nákupu několika titulů knih pro zájemce z řad členů. Službu knihovny i nadále doplňuje možnost výpůjčky některého z cca 80 nosičů CD a DVD s fotografiemi a filmy převážně s dopravní tématikou. Jejich seznam je uložen i nadále v prostorách knihovny a čeká na zájemce.

6. Archiv

Péčí archiváře pokračuje digitalizace i předem neavizovaných dalších materiálů získaných z pozůstalosti Miloše Drbala i nedávno zesnulého našeho dalšího dlouholetého člena Jiřího Šlesingera st. Veškeré i dříve získané výstupy máme možnost průběžně sledovat při klubovních prezentacích a na stránkách našeho periodika Informace MHD.

7. Prezentace navenek – web

Z důvodu cizího zneužívání bylo i v roce 2022 pozastaveno uvádění obsahu Informací MHD na web Tramvajklubu. Hledají se způsoby, jak a zda vůbec tuto tradici obnovit, zatím bez konkrétního výsledku. Budiž uvedeno, že dříve byly uveřejňovány aktuality s fotografiemi, které byly následně propojovány s evidencí vozů na webu www.BMHD.cz a v průběhu roku se návštěvnost pohybovala na poměrně ustálené výši až 11 tisíc vstupů.

8. Zájezdy a exkurze

V roce 2022 se bohužel opět nekonal žádný společný zájezd mimo Brno, proto je nutno vzít zavděk alespoň uspořádáním šestihodinového výjezdu retro tramvaje DPMB typu T II evid. č. 1435 prakticky po celé síti brněnských tramvají jako opožděná oslava našeho spolkového padesátiletého výročí trvání, kterého se zúčastnilo postupně asi 25 členů. Zde je nutno poděkovat všem, kteří se na tomto výjezdu podíleli včetně detailního jízdního řádu pro tuto akci, který byl dílem Jakuba Šaura, pravnuka našeho prvního předsedy Dr. Jaroslava Šaura. Dále byla možnost setkat se v dubnu s kolegy z pražského Kroužku přátel městské dopravy při jimi objednaném výjezdu historické soupravy tramvají 4MT evid. č. 1134+1313 i s j­inými odborníky, a to i v zahraničí, např. v září ve Vídni při obnoveném konání tamního populárního Tramwaytagu. Kromě toho se i vloni konaly v několika městech naší republiky v rámci výročí nebo otevírání nových tratí různé dopravní upomínkové akce nebo dny otevřených dveří. Zde jmenujme např. Zlín, Jihlavu, Ostravu, Olomouc, Prahu a další třeba i akce čistě železniční. Kdo má zájem, ten si potřebné informace zjistí a dle vlastní úvahy se může účastnit. Zde na půdě našeho spolku je možno získat upřesňující informace a na návštěvách alespoň v menším okruhu zájemců se dohodnout na případném společném postupu.

9. Spolupráce s jinými organizacemi

Spolupráce s Technickým muzeem v Brně byla rozvíjena prakticky pouze na úrovni osobních setkání bez oficiálních kontaktů, takže jsme opět museli vzít zavděk alespoň možností opětného zhlédnutí silniční veřejné dopravní techniky z jeho sbírek v pravidelném dubnovém termínu v řečkovickém depozitáři, což za spolupráci v pravém slova smyslu považovat nelze. Stejně tak s Dopravním podnikem města Brna pokračovala spolupráce jen na úrovni osobních kontaktů a při zajištění provozu některých historických vozidel při několika pravidelných akcích, jako byla Muzejní noc, Dny dopravní nostalgie a nové akci konané dne 3. 9. 2022 s názvem Streetparty Brno na Lidické ulici a v přilehlém parku Lužánky. Defilé 28 vozidel MHD jedoucích souběžně po obou kolejích bylo něčím unikátním. Lze očekávat, že se spolupráce opět oživí i po stránce dokumentační, neboť na příští rok připadají pro Brno dvě významná kulatá výročí týkající se parní tramvaje (140 let) a trolejbusů (75 let).

10. Společenské dění

Tradiční společenské setkání v pravidelném termínu počátkem roku díky pandemii proběhnout nemohlo, což bylo ale kompenzováno obdobnou akcí navazující na projížďku tramvají T II v rámci odsunutých oslav 50. výročí založení našeho spolku v podzimním termínu 15. 10. 2022 v židenické restauraci ONYX na Koperníkově ulici. Není vyloučeno, že se v tomto podniku setkáme i letos, byť to bude také v poněkud posunuté časové poloze (snad březen 2023), a to z důvodu kolize s jinými dopravními akcemi a jarními školními prázdninami. Přesný termín bude členstvu včas oznámen.

11. Plán činnosti

Ucelený plán akcí v plném rozsahu naší činnosti nebývá sestavován, ale počítá se s uskutečněním opět 11 členských schůzí ve stávajících prostorách, ve kterých, alespoň doufejme, se budeme moci i nadále scházet. Červencová schůze snad opět nabídne nějaký zajímavý program mimo vozovnu v Pisárkách, je však možné pořádat podobné akce i jindy, a to třeba i v menších skupinách se specifickým zaměřením, o čemž by ale měla být členská základna kvůli širší účasti včas informována. Záleží na aktivitě členstva. Lze se např. podívat na pokračující výstavby tří nových tramvajových vozoven: v Praze-Hloubětíně, Plzni-Slovanech a Olomouci u železničního nádraží anebo na zbývající úsek postupně přerozchodované tramvajové tratě z Liberce do Jablonce nad Nisou.

12 Ostatní – závěr

Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, revizorovi a zvláště redakci periodika Informace MHD za vykonanou nezištnou práci pro spolek a za celý výbor i všem aktivním členům za činnost pro ostatní členy i navenek našeho spolku. Dík patří i nadále nám nakloněným pracovníkům Dopravního podniku města Brna, kteří mají zásluhu na možnosti konání našich aktivit na jejich půdě. Doufejme, že nás situace uplynulých let neoslabila a že pojedeme „plnou parou“ vpřed i v tomto roce, který bude asi ještě těžší. Snad to bude alespoň na té úrovni, jako doposud i přes komplikace, které další politický a hospodářský vývoj pravděpodobně přinese.

(V Brně – Pisárkách dne 7. února 2023 na výroční schůzi Tramvajklubu Brno, spolek přednesl Zdeněk Nesiba)

Aktuality z MHD v Brně

rok 2020 leden únor březen duben květen
rok 2019 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2018 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2017 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2014 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2013 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2012 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2011 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2008 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2007 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2006 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2005 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2004 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2003 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2002 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září řijen listopad prosinec
rok 2001 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec
rok 2000 leden únor březen duben květen červen červenec a srpen září říjen listopad prosinec

Archiv starých čísel časopisu Informace MHD najdete zde.

Další zajímavé dokumenty

Speciální vydání časopisu Informace MHD ke 40. výročí existence Tramvajklubu Brno se spoustou fotek dokumentujících historii našeho spolku si můžete stáhnout zde.

Příloha časopisu Informace MHD z roku 2001 mapující dopravní obslužnost v MČ Židenice. Publikace nese název „Do Židenic nejen tramvají“. Ke stažení je k dispozici zde.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019