Výroční zpráva Tramvajklubu Brno za rok 2018

Již jen pouhé dva roky nás dělí od dosažení padesátileté mety našeho spolkového činění, z čehož plyne, že loňský rok byl 48. v tomto pořadí a třetím rokem existence jako spolku v podmínkách nové legislativy.Možná již je na čase uvažovat, jakými skutky si toto významné výročí připomenout. Předkládaná výroční zpráva zahrnuje činnosti organizované a registrované jehovýborem. Ten pracoval celý rok 2018 v nezměněném devítičlenném složení, které vzešlo z voleb aklamací při výroční členské schůzi konané v únoru 2018. Taktéž rozdělení jednotlivých funkcí nedoznalo žádných změn, takže uveďme jen pro rekapitulaci jeho složení: Zdeněk Nesiba (předseda), Petr Chudáček (jednatel), Otto Bittner (hospodář), Jiří Mrkos (šéfredaktor a archivář), Ladislav Kašík (redaktor), Jan Seitl (zapisovatel), Libor Čuma (knihovník), Dalibor Uhlíř (distributor) a Alan Butschek (členská evidence). Výbor se opět sešel v průběhu roku jedenáctkrát, a to vždy jednu hodinu před konáním schůze členské. Kromě členů bylo účastno některých jednání výboru též několik hostů z řad členstva k projednání aktuálních záležitostí. Z deseti schůzí byl pořízen zápis.Účast členů na jeho jednání zůstávala opět na vysoké úrovni, pouze předseda měl tentokrát problémy s dojížděním ze svého pražského pracoviště a také z důvodu účasti na delších zahraničních cestách, které se konaly s využitím některých státních svátků, což časově kolidovalo. V průběhu roku 2018, na jehož počátku byl stav členské základny 105 členů, ukončilo členství šest z nich, a to čtyři pro neplacení členských příspěvků (kol. Brzobohatý, Diviš, Kašpar a Řihák) a bohužel i dvadlouholetí členové z důvodu úmrtí – Zdeněk Žížala z Prahy a Miloš Drbal, jeden ze zakládajících členů a náš v pořadí druhý předseda z let 1972–78. Nově bylo přijato celkem pět členů, z nichž dva pouze obnovili již dříve přerušené členství, takžestav členské základny ke konci roku 2018klesl o jednoho na počet 104 – z toho 101 mužů a tři ženy.Průměrný věk členstva včetně čekatelů při zaokrouhlení stoupl opět celkem logicky opět o jeden rok na 49 let s věkovým rozpětím 14 až 87 let. Bylo pořádáno celkem jedenáctčlenských schůzí, v obvyklých prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Červencová schůze byla, jak je již dobrým zvykem, dále rozšířena o exkurzi, tentokrát do oblasti Ponavy s Lužánkami po dopravních zajímavostech tétoměstské lokality. Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

09.01. Ing. Žůrek přednáška Nové tramvajové tratě v Brně
06.02. Výroční schůze + M. Černý foto Doprava v Severní Koreji v r. 2016 (3. díl)
06.03. kol. Mrkos foto Historie železničních vleček v Brně (1. díl)
03.04. kol. Hartl video Železniční vlečky v Brně
15.05. kol. Mrkos foto Historie železničních vleček v Brně (2. díl)
05.06. kol. Mrkos foto Městská doprava v Brně na přelomu 80. a 90. let (foto L. Kašík)
03.07. – vycházka Ponava – Lužánky
04.09. kol. Mrkos foto MHD v Brně v roce 1968
03.10. kol. Nesiba foto Replika elektrobusu v Č. Velenicích z r. 1907
07.11. kol. Šaur foto O lokálních tratích v ČR a zajímavostech v jejich okolí (1. díl)
4.12. kol. Mrkos foto Tramvajová doprava v Brně v 70. a 80. letech (foto Ing. Höll)

Tentokrát jsme si opět až na jednu výjimku vystačili s přednášejícími z vlastních řad, leč několikrát nás zachraňoval náš fotoarchiv s jeho svědomitým správcem Jirkou Mrkosem. Bylo by vhodné a k jeho osobě ohleduplné, kdyby se též i další členové pokusili o vlastní tvorbu a tuto nabídli, abychom ho příliš nepřetěžovali a také zajistili větší pestrost, neboť jsme tentokrát tematicky Brno téměř neopouštěli. Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplněny informacemi o novinkách z dopravy v městě Brně a jeho spádové oblasti i odjinud ze světa. Průměrná účast na jednotlivých schůzích zůstala přibližně na loňské úrovni v průměru 51přítomných členů,a to v rozmezí 46–65. V roce 2018 vycházel již 41. ročník klubovního zpravodaje Informace MHD, a to dvanácti čísly–od č. 466 do č. 477 s celkovým dosud rekordním rozsahem devadesáti stran, což je další nárůst o deset proti roku předcházejícímu. Obsahem mimo textů je též rekordních 432fotozáběrů, což je dokonce o 88 více než před rokem. Autorsky však i nadále vše spočívá téměř výhradně pouze na dvojici redaktorů – Jiřím Mrkosovi a Ladislavu Kašíkovi. Táži se, nechce jim být někdo nápomocen?Už jen z praktických důvodů, aby byla vytvořena určitá personální záloha. Naše klubovní knihovna zaznamenala 30 přírůstků(vloni 18), stejně tak stoupl počet výpůjček z 24 na 38, což je jistě chvályhodné. Došlo bohužel k ukončení odběru anglického dvouměsíčníku­TrolleybusMaga­zina časopis spolku VEF z Rakouska přešelpro nás definitivně do elektronické podoby. Případní zájemci se mohou přihlásit o zprostředkování tohoto elektronického odběru. Také vloni jsme zajistili možnost nákupu několika titulů knih pro zájemce z řad členů. Službu knihovny i nadále doplňuje možnost výpůjčky některého z cca 80 nosičů CD a DVD s fotografiemi a filmy převážně s dopravní tématikou. Jejich seznam je uložen i nadále v prostorách knihovny. Tuto službu i nadále však bohužel prakticky nevyužívá nikdo. Péčí archiváře pokračuje digitalizace negativů jednotlivých autorů. Výstupy máme možnost průběžně sledovat při klubovních prezentacích a na stránkách našeho periodika Informace MHD. Dále byla v průběhu roku 2018 do elektronické formy převedena další starší čísla našeho zpravodaje a postupně jsou umisťována na klubovní webové stránky. V roce 2018 web tramvajklub.info fungoval obdobným způsobem jako v roce 2017, zejména zde byly uveřejňovány aktuality s fotografiemi, které byly následně propojovány s evidencí vozů na webu www.BMHD.cz. Za pravidelné uveřejňování aktualit patří dík opět také Jakubu Moučkovi, občasnou výpomocí se podílel i Tomáš Sedlák. Za zmínku též stojí to, že v průběhu roku 2018 došlo k povýšení PHP na verzi 7, což přispělo k vyšší rychlosti načítání stránek. I díky tomu zůstala v průběhu rokunávštěvnost na ustálené výši cca11 tisíc vstupů, stejně tak i počet unikátních návštěvníků je stabilizován na počtu cca 5600. V tomto roce je v plánu přesunout web na bezpečnější protokol HTTPS a dále pokračovat v uveřejňování aktualit v rozsahu podobném minulým létům. V r. 2018 se bohužel opět nekonal žádný společný zájezd, avšaksvítá naděje, že by tomu mohlo být letos lépe. Věřím, že se nám to povede, i když jsme zjistili některé překážky v uvažovaném odborném programu. Na příštích členských schůzích bude možnost se dozvědět o vývoji v této záležitosti.I vloni však byla možnost setkávat se s přáteli z námi sledovaného oboru i příslušnou dopravní technikou při různých výročích dopravců na území celé republiky i v nedalekém zahraničí, např. veVídni. V Brně samozřejmě opět dominovala každoroční akce „Brno – město uprostřed Evropy“ s pravidelnou dopravně–nostalgickou částí těchto oslav. Ty proběhlytaké ve znamení prezentace nově restaurovanýchre­trovozidel DPMB a samozřejmě flotily historických trolejbusů a autobusů Technického muzea v Brně. Dřívější spolupráce s Technickým muzeem v Brně nebyla prakticky až na malé výjimky rozvíjena, takže jsme opět museli vzít zavděk alespoň možností opětného zhlédnutísilniční veřejné dopravní techniky z jeho sbírek v pravidelném dubnovém termínu v řečkovickém depozitáři. SDopravnímpodnikem města Brna pokračovala hlubší spolupráce zvláště formou účasti pěti našich členů na tvorbě pamětní publikace k 150. výročí tramvajové dopravy v Brně, která právě v těchto dnech vrcholí. Dílo je téměř hotovo, a tak jubileum připadající na 17. srpen2019 může mít důstojný průběh oslav alespoň po stránce možnosti získání nově objevné dokumentace. Tradiční společenské setkáníproběhlojiž potřetí v salonku restaurace U Štěpána v Králově Poli na Purkyňově ulici v termínu 16. února. Vypadá to, že jsme konečně našli optimální prostory odpovídající našim požadavkům pro daný účel. Takže jste i letos, a to 22.února, výborem srdečně zváni, což jeuž za necelé tři týdny. Ucelený plán akcí v plném rozsahu naší činnosti nebývá sestavován, ale počítá se s uskutečněním opět jedenácti členských schůzí ve stávajících prostorách, ve kterých, alespoň doufejme, se budeme moci i nadále scházet. Červencová schůze snad opět nabídne nějaký zajímavý program, je však možné pořádat podobné akce i jindy, a to třeba i v menších skupinách se specifickým zaměřením, o čemž by ale měla být členská základna kvůli širší účasti včas informována. Je předpoklad, že určitá činnost v tomto směru bude iniciována blížícím se výročím 150 let od zavedení veřejné dopravy na území Brna, např. stavební a provozní vývoj vozoven všech v Brně užívaných trakcí, zrušených úseků tramvajových a trolejbusových tratí či nálezová místa ještě zachovalých vraků dřívějších vozidel apod. Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, revizní komisi a jmenovitěredakci Informací za vykonanou práci pro spolek a za celý výbor i všem aktivním a ukázněným členům za činnost pro ostatní členy i navenek našeho spolku. Dík patří i nadále s námi sympatizujícím pracovníkům Dopravního podniku města Brna. Doufejme, že i do budoucna bude možno pracovat alespoň na té úrovni, jako doposud i přes komplikace, které další vývoj může přinést.

(V Brně – Pisárkách dne 5.února 2019 na výroční schůzi Tramvajklubu Brno přednesl Zdeněk Nesiba.)