Výroční zpráva Tramvajklubu Brno za rok 2019

I. Výbor

Již jen pouhý rok nás dělí od dovršení padesátého výročí existence našeho klubu. To znamená, že rok 2019 byl 49. naší činnosti. Jak jsem před rokem z tohoto místa poznamenal, měli bychom uvažovat, jak si toto významné výročí připomenout. Je nejvyšší čas, aby to bylo důstojné.

Předkládaná výroční zpráva tak, jak bývá zvykem, zahrnuje činnosti organizované a registrované jeho výborem. Ten pracoval celý rok 2019 v nezměněném devítičlenném složení, které vzešlo z voleb aklamací při výroční členské schůzi konané v únoru 2018. Taktéž rozdělení jednotlivých funkcí nedoznalo žádných změn, takže uveďme jen pro rekapitulaci jeho složení:

Zdeněk Nesiba (předseda), Petr Chudáček (jednatel), Otto Bittner (hospodář), Jiří Mrkos (šéfredaktor a archivář), Ladislav Kašík (redaktor), Jan Seitl (zapisovatel), Libor Čuma (knihovník), Dalibor Uhlíř (distributor) a Alan Butschek (členská evidence).

Výbor se sešel opět jedenáctkrát v průběhu roku, a to i nadále vždy jednu hodinu před konáním schůze členské. Kromě členů bylo účastno některých jednání výboru též několik hostů z řad členstva k projednání aktuálních záležitostí. Z deseti schůzí byl pořízen zápis. Účast členů na jeho jednání zůstávala opět na vysoké úrovni, pouze předseda měl opět problémy s dojížděním ze svého pražského pracoviště a také z důvodu účasti na delších zahraničních cestách organizovaných skupinou dopravních nadšenců, které se konaly s využitím některých státních svátků na začátku května a července, které se výrazně hodí využít k těmto účelům. Případný přesun na jiný termín členská základna zamítla. Situace se bude s největší pravděpodobností i letos opakovat.

II. Členská základna

V průběhu roku 2019, na jehož počátku byl stav členské základny 104 členů, ukončilo členství pět z nich, a to čtyři pro neplacení členských příspěvků a jeden ukončil členství na vlastní žádost. Nově bylo přijato také celkem pět členů a jeden kolega obnovil již dříve přerušené členství, takže stav členské základny ke konci roku 2019 zůstal nezměněný – 104, z toho 100 mužů a čtyři ženy. Průměrný věk členstva včetně čekatelů, ač jsme o rok starší, díky zaokrouhlení zůstal na hodnotě 49 let s věkovým rozpětím 12 až 88 let.

III. Členské schůze

Bylo pořádáno celkem jedenáct členských schůzí, v obvyklých prostorách pisárecké učebny autoškoly Dopravního podniku města Brna. Červencová schůze byla, jak je již dobrým zvykem, dále rozšířena o akci mimo přednáškový sál, tentokrát o atraktivní projížďku historickým trolejbusem po brněnské trolejové síti se snahou absolvování běžně neprojížděných ú­seků.

Odborný program na jednotlivých schůzích byl následující:

08.01. kol. Šaur foto Zapomenuté lokálky – 2. díl

05.02. výroční schůze + foto Brněnská doprava na přelomu 70. a 80. let – 2. díl

05.03. Ing. Havíř přednáška Elektronický informační systém RIS II u DPMB

02.04. kol. Bittner/Mrkos film Výjezdy historických vozidel TMB

07.05. kol. Hartl foto Současná doprava ve Švýcarsku

05.06. kol. Černý M. foto Železniční doprava na Kubě

02.07. projížďka po Brně historickým trolejbusem Škoda 15Tr

03.09. Ing. Veselý přednáška Kolejová dráha jako základní osa MHD

01.10. kol. Mrkos foto Z archivních fondů Tramvajklubu – fotografie Miloše Drbala

05.11. kol. Mrkos foto Vzpomínka na oslavy 150 let železnic v roce 1989

03.12. p. Študent Petr přednáška Historie poštovní přepravy

Tentokrát jsme si opět až na tři výjimky vystačili s přednášejícími z vlastních řad, leč celkem třikrát nás zachraňoval náš fotoarchiv s jeho aktivním správcem Jirkou Mrkosem. Opět připomínám, že by bylo vhodné a k jeho osobě ohleduplné, kdyby se též i další členové pokusili o vlastní tvorbu a tuto nabídli ostatním. Omezíme tím jeho nadměrné přetěžování a dodáme snad i větší pestrost našim přednáškám.

Všechny členské schůze byly v části před přestávkou doplňovány informacemi o novinkách z dopravy v městě Brně a jeho spádové oblasti i odjinud z republiky a z části i ze světa. Průměrná účast na jednotlivých schůzích proti loňsku lehce stoupla z 50 na 52 přítomných členů, a to v rozmezí 43 až 60.

IV. Publikační činnost a distribuce tiskovin

V roce 2019 vycházel již 42. ročník klubovního zpravodaje Informace MHD, a to dvanácti čísly: od č. 478 do č. 489 s celkovým dosud rekordním rozsahem 136 stran, což je další nárůst o 46 proti roku předcházejícímu. Obsahem mimo textů a tří výkresů je obzvlášť rekordních 616 fotozáběrů, což je dokonce o 184 více než před rokem. Autorsky však i nadále vše spočívalo počátkem roku téměř výhradně pouze na dvojici redaktorů – Jiřím Mrkosovi a Ladislavu Kašíkovi, což se v jeho průběhu nadále zhoršilo trvalejším onemocněním kol. Kašíka. Naštěstí koncem roku nabídli spolupráci alespoň v otázce dodání aktuálních záběrů naši mladí kolegové, takže pokud bude jejich činnost spolehlivá a kvalitní, mohla by se alespoň tato záležitost považovat za zachráněnou. I nadále však trvá zájem o činnost čistě redakční, která zůstává pouze na bedrech kol. Mrkose, což z dlouhodobého hlediska není únosné. Uvědomme si, že touto systematickou činností je vytvářena průběžná dokumentace vývoje MHD v Brně, což jistě v budoucnu ocení případní tvůrci příštích souborných děl tohoto zaměření.

V. Knihovna

Naše klubovní knihovna zaznamenala stejně jako rok předtím 18 přírůstků, stejně tak 38 výpůjček z předcházejícího období zůstává na srovnatelné úrovni. Službu knihovny i nadále doplňuje možnost výpůjčky některého z cca 80 nosičů CD a DVD s fotografiemi a filmy převážně s dopravní tématikou. Jejich seznam je uložen i nadále v prostorách knihovny. Tuto službu však i nadále bohužel nikdo nevyužívá. K technickému vybavení je vhodné podotknout, že došlo ke zvýšení kapacity úložních prostor knihovny zásluhou kol. Kovaniče jako dárce skříňového nástavce a kol. Čumy jako přepravce dotyčného předmětu. Potěšitelná je také skutečnost, že byl získán další knihovník v osobě Dominika Konečného, takže personální zastupitelnost je tím vyřešena.

VI. Archiv

Péčí archiváře pokračuje digitalizace negativů jednotlivých autorů. Výstupy máme možnost průběžně sledovat při klubovních prezentacích a na stránkách našeho periodika Informace MHD. V průběhu roku jsme obdrželi další pozůstalost po kol. Miloši Drbalovi v podobě datových nosičů. Fotografie a skeny byly setříděny a zajímavosti částečně posléze prezentovány na členské schůzi. Zde patří též

vyslovit dík našemu dlouholetému spolupracovníku Ivo Mahelovi z Prahy, jehož bádání v archivech nám umožňuje věnovat se detailněji perličkám v historii tramvajové dopravy v Brně.

VII. Prezentace navenek – web

V roce 2019 web Tramvajklubu fungoval obdobným způsobem jako v roce 2018, zejména zde byly uveřejňovány aktuality s fotografiemi, které byly následně propojovány s evidencí vozů na webu www.bmhd.cz. Za pravidelné uveřejňování aktualit patří dík opět také Jakubu Moučkovi. Za zmínku též stojí to, že v průběhu roku 2019 došlo k přesunu na kvalitnější webhosting. I díky tomu zůstala v průběhu roku návštěvnost na ustálené výši cca 9 tisíc návštěv, a to nejčastěji vždy těsně po zveřejnění aktuálních informací z MHD.

VIII. Zájezdy a exkurze

V roce 2019 se bohužel opět nekonal avizovaný společný zájezd, neboť změnou podmínek pro návštěvy Zkušebního železničního okruhu ve Velimi nebylo toto umožněno. Tím padl hlavní bod programu a žádná jiná iniciativa pro adekvátní náhradu nebyla nikým vyvíjena. I vloni však byla možnost setkávat se s přáteli z námi sledovaného oboru i příslušnou dopravní technikou při různých výročích dopravců na území celé republiky i v nedalekém zahraničí, např. ve Vídni. V Brně tentokrát samozřejmě dominovaly oslavy 150 let MHD. Ty proběhly také ve znamení prezentace vozidel TM Brno, které jsme již delší dobu v ulicích Brna nemohli běžně spatřovat. Příjemným zpestřením byly další nové vzorově zrestaurované vozy DPMB, tentokrát v podobě soupravy dvounápravových vozů 4 MT z roku 1950.

IX. Spolupráce s jinými organizacemi

Dřívější spolupráce s Technickým muzeem v Brně, které je v podstatě naším historickým zřizovatelem, nebyla prakticky až na drobné výjimky i nadále rozvíjena, takže jsme opět museli vzít zavděk alespoň možností opětného zhlédnutí silniční dopravní techniky z jeho sbírek v pravidelném dubnovém termínu v řečkovickém depozitáři a dále účastí na několika dalších jeho prezentacích v Brně a jeho okolí. To však není samozřejmě spolupráce v pravém slova smyslu.

S Dopravním podnikem města Brna pokračovala hlubší spolupráce zvláště formou účasti pěti našich členů a dvou členů dřívějších na tvorbě pamětní publikace k 150. výročí tramvajové dopravy v Brně včetně katalogu vozidel všech trakcí provozovaných v DPMB. Dílo bylo v termínu dokončeno a myslím, že se v jádru povedlo. Zcela zásadně k jeho zdaru přispěly kapitoly o předchůdcích elektrické tramvaje – o dráze koňské a parní. Nově uvedená fakta zčásti vyvrátila dosavadní mýty, a napomohla tak k lepšímu pochopení historických souvislostí. Případné drobné nesrovnalosti v odlišných náhledech na některé záležitosti mezi autory a vydavatelem nebyly zásadního rázu, takže jubileum připadající na 17. srpen 2019 mělo důstojný průběh oslav i díky předvedení reprezentační a nově objevné dokumentace.

X. Společenské dění

Tradiční společenské setkání proběhlo již počtvrté v salonku restaurace U Štěpána v Králově Poli na Purkyňově ulici v termínu 22. února 2019. Potvrdilo se, že jsme konečně našli optimální prostory odpovídající našim požadavkům pro daný účel. Takže jste i letos, a to 28. února 2020, výborem srdečně do těchto míst zváni.

XI. Plán činnosti

Ucelený plán akcí v plném rozsahu naší činnosti nebývá sestavován, ale počítá se s uskutečněním opět jedenácti členských schůzí ve stávajících prostorách, ve kterých, alespoň doufejme, se budeme

moci i nadále scházet. Červencová schůze snad opět nabídne nějaký zajímavý program, je však možné pořádat podobné akce i jindy, a to třeba i v menších skupinách se specifickým zaměřením, o čemž by ale měla být členská základna kvůli možnosti širší účasti včas informována.

XII. Závěr – poděkování

Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, revizní komisi a jmenovitě redakci Informací vedené kol. Mrkosem za vykonanou práci pro spolek a za celý výbor i všem aktivním a ukázněným členům za činnost pro ostatní členy i navenek našeho spolku. Dík patří i nadále s námi sympatizujícím pracovníkům Dopravního podniku města Brna. Doufejme, že i do budoucna bude možno pracovat alespoň na takové úrovni jako doposud i přes komplikace, které další vývoj může přinést.

(V Brně – Pisárkách dne 4. února 2019 na výroční schůzi Tramvajklubu Brno, spolek přednesl Zdeněk Nesiba)